(~simul iustus & peccator~)'s LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
(~simul iustus & peccator~)

[ website | \\\ \\\ DevArt Gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[29 Mar 2007|05:01pm]
Olisikohan naisen helpompi kivuta armeijan hierarkiassa kenttäpiispaksi kuin tulla vaaleilla valituksi varsinaiseksi piispaksi? Tässä jollekin ainesta tarinantynkään.

Ja toisekseen, onko naisen mahdollista suorittaa aseetonta sotilaspalvelusta?
post comment

navigation
[ viewing | March 29th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]