(~simul iustus & peccator~)'s LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
(~simul iustus & peccator~)

[ website | \\\ \\\ DevArt Gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[25 Jul 2007|05:27pm]
Toisinaan on vaikea käsittää tätä naisvihan määrää. Välillä itsekin hätkähdän siihen, miten meidän ihmisten todellisuudet eivät kohtaa kuin harvoin. Jos edes silloin.
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 25th, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]